Tại đây MU Tiên Phong sẽ thống kê toàn bộ set thần đang hoạt động tại trò chơi được tổng hợp từ Season 1 đến phiên bản hiện tại mới nhất tức Season 19

Mục Lục

Apollo set Vải Thô –  Season 6 (MG +DW)

Phòng thủ: 22

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng năng lượng +10

Trang bị 3 món

 • tăng sức mạnh phép thuật + 5%

Trang bị 4 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 10

Trang bị 5 món

 • Tăng max mana + 30

Trang bị 6 món

 • Tăng HP + 30

Trang bị 7 món

 • Tăng AG + 20
 • Tăng năng lượng + 30
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng + 10%

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard, Magic Gladiator

Áo

Phòng thủ 25

Quần

Phòng thủ: 21

Găng

phòng thủ: 18

Gậy Xương Apollo

Dame min max: 25~26

Phép: 19%

Tốc độ: 20

Apollo Ring phép thuật

Apollo Ring of Magic

Apollo Dây chuyền băng

Apollo pedant of Ice

 

Barnake set Vải Thô –  Season 5 (MG + DW)

Phòng thủ: 22

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng sức mạnh phép thuật + 10%

Trang bị 3 món

 • Tăng năng lượng (C)+ 30
 • Sát thương kỹ năng + 30
 • Tăng mana + 100

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard, Magic Gladiator

Quần

Phòng thủ 21

Giày

Phòng thủ: 20

 

Evis Set Xương –  Season 6 (MG + DW)

ÁoPhòng thủ: 32Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 15

Trang bị 3 món

 • Tăng Thể lực (C)+ 30

Trang bị 4 món

 • Sức mạnh phép thuật + 10%
 • Tăng AG + 5
 • Tỷ lệ tấn công + 50
 • Tỷ lệ X2 dame + 5%

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard, Magic Gladiator

 

Quần

Phòng thủ 28

Giày

Phòng thủ: 21

Evis Dây chuyền gió

 

Sylion Set Xương –  Season 5 (MG + DW)

MũPhòng thủ: 26Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tỷ lệ X2 dame+ 10%

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ sát thương chí mạng + 30

Trang bị 4 món

 • Tăng phòng thủ + 20
 • Tăng Sức mạnh (C) + 50
 • Tăng nhanh nhẹn (C) + 50
 • Tăng thể lực (C) + 50
 • Tăng năng lượng (C) + 50

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard, Magic Gladiator

 

Áo

Phòng thủ: 32

Quần

Phòng thủ 28

Giày

Phòng thủ: 21

 

Anubis Legendary Set –  Season 6 (MG + DW)

Phòng thủ: 41

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tỷ lệ X2 dame+ 10%

Trang bị 3 món

 • Tăng mana + 50

Trang bị 4 món

 • Tăng sức mạnh phép thuật + 10%
 • Tăng sát thương chí mạng + 20
 • Tăng sát thương hoàn hảo + 20
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard, Magic Gladiator

 

Áo

Phòng thủ: 46

Găng

Phòng thủ 31

Anubis Nhẫn Lửa

 

Anubis Legendary Set –  Season 3 (MG + DW)

Phòng thủ: 41

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Sát thương kỹ năng+ 10

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 dame + 10%

Trang bị 4 món

 • Tăng năng lượng (C) + 30
 • Tăng sát thương phép thuật + 10%
 • Loại bỏ phòng ngự + 5%

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard, Magic Gladiator

 

 

Áo

Phòng thủ: 46

Quần

Phòng thủ 43

Giày

Phòng thủ 33

 

Heras Sphinx Set –  Season 6 (MG + DW)

Phòng thủ: 32

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Sức mạnh (C)+ 15

Trang bị 3 món

 • Sức mạnh phép thuật + 10%

Trang bị 4 món

 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên + 5%

Trang bị 5 món

 • Tăng Năng Lượng (C) +15

Trang bị 6 món

 • Tăng tỷ lệ tấn công + 50
 • Tăng HP + 50
 • Tăng Mana + 50
 • Tăng tỷ lệ chí mạng + 10%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard, Magic Gladiator

Áo

Phòng thủ: 38

Găng

Phòng thủ 24

Quần

Phòng thủ 35

Giày

Phòng thủ 27

Heras Khiên Xương

Phòng thủ: 9

Tỷ lệ phòng thủ: 51

 

Minet Sphinx Set –  Season 5 (MG + DW)

Áo

Phòng thủ: 38

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Năng Lượng (C)+ 30

Trang bị 3 món

 • Tăng phòng thủ + 30
 • Tăng mana + 100
 • Tăng sát thương kỹ năng + 15

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard, Magic Gladiator

Quần

Phòng thủ 35

Giày

Phòng thủ 27

 

Bes Eclipse Set –  Season 6 (DW)

Quần

Phòng thủ 52

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Năng Lượng(C) + 30
 • Tăng sát thương kỹ năng + 80
 • Tăng sát thương phép thuật + 9%

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard

Bes Gậy Hủy Diệt

Dame min max: 68~72

Phép thuật: 69%

Tốc độ tấn công: 30

 

Alvis Grand Soul Set –  Season 6 (DW)

Áo

Phòng thủ 64

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tỷ lệ X2 sát thương + 1%

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 sát thương + 2%

Trang bị 4 món

 • Tỷ lệ X2 sát thương + 3%

Trang bị 5 món

 • Tăng Năng Lượng (C) +10
 • Loại bỏ phòng ngự +1%
 • Tăng tỷ lệ chí mạng + 8%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%
 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên + 8%

Có thể sử dụng bởi: Dark Wizard

Găng

Phòng thủ 46

Giày

Phòng thủ 49

Alvis Gậy Triệu Hồn
Alvis Dây chuyền nước

 

Warrior Leather Set Da –  Season 6 (DK,MG,DL,RF)

   

Phòng thủ 24

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Sức Mạnh (C) + 10

Trang bị 3 món

 • Sát thương kỹ năng + 10

Trang bị 4 món

 • Tăng AG tối đa: +20

Trang bị 5 món

 • Tăng AG : + 5

Trang bị 6 món

 • Tăng phòng thủ: +20

Trang bị 7 món

 • Tăng Nhanh nhẹn (C) + 10
 • Tăng Sức Mạnh (C): + 25
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng + 5%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 5%

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Dark Lord, Rage Fighter

 

 

Áo

Phòng thủ 33

Găng

Phòng thủ 16

Quần

Phòng thủ 26

Giày

Phòng thủ 14

Warrior Chùy Gai

Dame 49~ 58

Tốc độ tấn công: 15

Warrior Nhẫn Băg

 

Anonymous Set Da –  Season 5 (DK,MG,DL,RF)

   

Phòng thủ 24

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng HP + 50

Trang bị 3 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn (c) +50

Trang bị 4 món

 • Tăng phòng thủ khi trang bị Khiên + 25%
 • Tăng Dame + 30

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Dark Lord, Rage Fighter

 

 

Quần

Phòng thủ 26

Giày

Phòng thủ 14

AnonyMous Khiên Bạc

Phòng thủ: 3

Tỷ lệ phòng thủ: 38

 

Mist Set Đồng-  Season 5 (DK,MG,DL,RF)

 

Phòng thủ 26

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Thể Lực (C) + 20

Trang bị 3 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 30
 • Tăng tỷ lệ X2 Dame + 10%
 • Tăng Nhanh Nhẹn (C) + 20

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Dark Lord

 

 

Găng

Phòng thủ 16

Quần

Phòng thủ 29

 

Hyperion Set Đồng-  Season 5 (DK,MG,DL,RF)

  Áo

Phòng thủ 34

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Tăng Năng Lượng + 15

Trang bị 3 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn + 15
 • Tăng sát thương kỹ năng + 20
 • Tăng mana + 30

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Dark Lord

 

 

Quần

Phòng thủ 29

Giày

Phòng thủ 18

 

Garuda Set Thiên Kim –  Season 6 (DK,MG,RF)

Áo

Phòng thủ 44

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng AG tối đa + 30

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 5%

Trang bị 3 món

 • Tăng Năng Lượng(C) + 15

Trang bị 3 món

 • Tăng HP tối đa + 50
 • Tăng sát thương kỹ năg + 25
 • Tăng sức mạnh phép thuật + 15%

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Rage Fighter

 

Găng

Phòng thủ 27

Quần

Phòng thủ 40

Giày

Phòng thủ 28

Garuda Nhẫn Lửa

 

Cloud Set Thiên Kim-  Season 5 (DK,MG,RF)

Phòng thủ 38

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Tỷ lệ sát thương Chí Mạng + 20%
 • Tăng sát thương Chí Mạng + 50

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Rage Fighter

 

Quần

Phòng thủ 40

 

Eplete Set Trâu Xanh –  Season 5 (DK,MG,DL,RF)

Phòng thủ 30

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 15

Trang bị 3 món

 • Tăng Tỷ lệ tấn công thành công + 50

Trang bị 4 món

 • Tăng sát thương phép thuật + 5%

Trang bị 5 món

 • Tăng HP + 50
 • Tăng AG + 30
 • Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng + 10%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Dark Lord, Rage Fighter

Áo

Phòng thủ 38

Quần

Phòng thủ 33

Eplete Khiên Sắt

Phòng thủ: 12

Tỷ lệ phòng thủ: 35

Eplete Dây Chuyền Sét

 

Berserker Set Trâu Xanh –  Season 5 (DK,MG,DL,RF)

Phòng thủ 30

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng sát thương tối đa + 10

Trang bị 3 món

 • Tăng sát thương tối đa + 20

Trang bị 4 món

 • Tăng sát thương tối đa + 30

Trang bị 5 món

 • Tăng sát thương tối đa + 40
 • Tăng sát thương kỹ năng + 40
 • Tăng sức mạnh(C) + 40

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Dark Lord, Rage Fighter

Áo

Phòng thủ 38

Găng

Phòng thủ 22

 

Quần

Phòng thủ 33

Giày

Phòng thủ 24

 

Kantata Set Thiết Phiến –  Season 6 (DK,MG,RF)

    Áo

Phòng thủ 55

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Năng Lượng(C) +15

Trang bị 3 món

 • Tăng Thể Lực + 30

Trang bị 4 món

 • Tăng sức mạnh phép thuật + 10%

Trang bị 5 món

 • Tăng sức mạnh(C) + 15
 • Tăng sát thương kỹ năng + 25
 • Tăng sát thương dame Hoàn hảo + 20
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Rage Fighter

Găng

Phòng thủ 38

Găng

Phòng thủ 22

 

Quần

Phòng thủ 33

Giày

Phòng thủ 24

 

Rave Set Thiết Phiến –  Season 5 (DK,MG,RF)

   

Phòng thủ 43

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Sát thương kỹ năng + 20

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ x2 Dame + 10%
 • Tăng sát thương khi trang bị vũ khí 2 tay + 30%
 • Loại bỏ phòng ngự đối phương + 5%

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator, Rage Fighter

Áo

Phòng thủ 55

Quần

Phòng thủ 45

 

Hyon Set Rồng Đỏ –  Season 6 (DK,MG)

 

Phòng thủ 49

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng phòng thủ + 25

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 10%

Trang bị 4 món

 • Sát thương kỹ năng + 20
 • Sát thương chí mạng + 20
 • Sát thương hoàn hảo + 20
 • Tỷ lệ dame chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ dame hoàn hảo + 15%

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator

Găng

Phòng thủ 36

Giày

Phòng thủ 37

Hyon Kiếm điện

Dame: 96~104

Tốc độ: 30

 

Vic Set Rồng Đỏ –  Season 3 (DK,MG)

 

Phòng thủ 49

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Sát thương kỹ năng +15

Trang bị 3 món

 • Tăng Dame +15

Trang bị 4 món

 • Tăng tỷ lệ X2 Dame + 10%
 • Tăg Min dame + 20
 • Tăng Max dame + 30
 • Tỷ lệ loại bỏ phòng ngự + 5%

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight , Magic Gladiator

 

Áo

Phòng thủ 64

Quần

Phòng thủ 51

Vic Nhẫn Đất

 

Mahes Set Rồng Đen –  Season 6 (DK)

     Quần

Phòng thủ 70

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng HP + 100
 • Tỷ lệ loại bỏ phòng ngự + 6%
 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên + 17

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight 

 

Mahes Khiên

Phòng thủ 18

Tỷ lệ phòng thủ 84

 

Bragi Set Rồng Xanh –  Season 6 (DK)

        

Phòng thủ 75

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Sức Mạnh(C) + 10

Trang bị 3 món

 • Tăng Sức Mạnh(C) + 20

Trang bị 4 món

 • Tăng Sức Mạnh(C) + 30

Trang bị 5 món

 • Tăng HP + 50
 • Tăng Min dame + 30
 • Sát thương kỹ năng + 50
 • Tỷ lệ X2 Dame + 3%
 • Tăg sát thương khi trang bị vũ khí 2 tay + 6%

Có thể sử dụng bởi: Dark Knight 

Áo

Phòng thủ 99

Quần

Phòng thủ 88

Giày

Phòng thủ 70

Bragi Thiên Ma Kiếm

Dame: 170 ~ 195

Tốc độ tấn công: 40

 

Ceto Set Trinh Nữ –  Season 6 (ELF)

         

Phòng thủ 21

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn(C) + 10

Trang bị 3 món

 • Tăng HP + 50

Trang bị 4 món

 • Tăng phòng thủ + 20

Trang bị 5 món

 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên

Trang bị 6 món

 • Tăng năng lượng(C) + 10
 • Tăng HP + 50
 • Tăng Sức mạnh(C) + 20

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

Găng

Phòng thủ 16

Quần

Phòng thủ 24

Giày

Phòng thủ 14

Ceto Trường Kiếm

Dame: 44 ~ 50

Tốc độ tấn công: 40

Ceto Ring Đất

 

Drake Set Trinh Nữ –  Season 5 (ELF)

         

Phòng thủ 21

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn(C) + 10

Trang bị 3 món

 • Tăng Dame + 25

Trang bị 4 món

 • Tăng tỷ lệ X2 Dame + 20%
 • Tăng phòng thủ + 40
 • Tăng tỷ lệ chí mạng + 10%

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

Áo

Phòng thủ 27

Quần

Phòng thủ 24

Giày

Phòng thủ 14

 

Fase Set Lụa  –  Season 5 (ELF)

        Găng

Phòng thủ 16

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng HP +100

Trang bị 3 món

 • Tăng Mana + 100
 • Tăng phòng thủ + 100

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

Quần

Phòng thủ 27

Giày

Phòng thủ 17

 

Gaia Set Lụa  –  Season 6 (ELF)

       

Phòng thủ 25

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Sát thương Kỹ năng + 10

Trang bị 3 món

 • Tăng Mana + 25

Trang bị 4 món

 • Tăng Sức Mạnh (C)+ 10

Trang bị 5 món

 • Tỷ lệ X2 Dame 5%
 • Tăng Nhanh Nhẹn (C) +30
 • Tăng sát thương hoàn hảo + 10
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

Áo

Phòng thủ 31

Găng

Phòng thủ 16

Quần

Phòng thủ 27

Gaia Nỏ

 

ODin Set Thiên Thanh  –  Season 6 (ELF)

     

Phòng thủ 30

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Năng Lượng(C) + 15

Trang bị 3 món

 • Tăng HP+ 50

Trang bị 4 món

 • Tý lệ tấn công thành công

Trang bị 5 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn (C) +30
 • Tăng mana + 50
 • Loại bỏ phòng ngự + 5%
 • Tăng AG + 50

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

Áo

Phòng thủ 37

Găng

Phòng thủ 20

Quần

Phòng thủ 34

Giày

Phòng Thủ 23

 

Elvian Set Thiên Thanh  –  Season 5 (ELF)

Quần

Phòng thủ 34

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn (C) + 30
 • Tăng Loại bỏ phòng ngự + 5%

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

Giày

Phòng Thủ 23

 

Argo Set Ngọc Bích  –  Season 6 (ELF)

Áo

Phòng thủ 43

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Dame Max + 20

Trang bị 3 món

 • Sát thương kỹ năng + 25
 • Tăg AG + 50
 • Tỷ lệ X2 Dame + 5%

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

 

Găng

Phòng Thủ 26

Quần

Phòng thủ 40

 

Karis Set Ngọc Bích  –  Season 5 (ELF)

Phòng thủ 37

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 15

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 10%
 • tỷ lệ dame chí mạng + 10%
 • Tăng nhanh nhẹn (C) + 40

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

 

Quần

Phòng Thủ 40

Giày

Phòng thủ 30

 

Gywen Set Kim Ngân  –  Season 6 (ELF)

  Áo

Phòng thủ 55

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn (C) +30

Trang bị 3 món

 • Min Dame + 20

Trang bị 4 món

 • Tăng phòng thủ + 20

Trang bị 5 món

 • Tăng Max Dame + 20
 • Tăng Dame chí mạng + 20
 • Tăng Dame hoàn hảo + 20
 • Tăng tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

 

 

Găng

Phòng Thủ 37

Giày

Phòng thủ 38

Gywen Cung Bạc

Dame: 97 ~109

Tốc độ + 50

 

Gywen dây chuyền kỹ năng

 

Aruhan Set Kim Ngân  –  Season 3 (ELF)

Phòng thủ 47

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Dame + 10

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 10%

Trang bị 4 món

 • Sát thương kỹ năng + 20
 • Loại bỏ phòng ngự + 5%
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ Sát Thương Hoàn hảo + 15%

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

 

Áo

Phòng Thủ 55

Quần

Phòng thủ 49

Giày

Phòng thủ 38

 

 

Serket Set Nữ Thần  –  Season 6 (ELF)

 

Phòng thủ 57

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Nhanh nhẹn (C) + 40
 • Tăng Phòng thủ + 90
 • Tăng Dame + 40

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

 

 Quần

Phòng Thủ 60

 

Frigg Set Giai Nhân  –  Season 6 (ELF)

 Áo

Phòng thủ 76

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Min Dame + 40

Trang bị 3 món

 • Max Dame + 40

Trang bị 4 món

 • Min Dame + 50

Trang bị 5 món

 • Max Dame + 50
 • Phòng thủ + 20
 • HP +50
 • Tỷ lệ chí mạng + 7%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 7%

Có thể sử dụng bởi: Fairy Elf

 

 

 

Quần

Phòng Thủ 70

Giày

Phòng thủ 59

Frigg Cung Thiên Mệnh
Frigg Nhẫn Gió

 

Gaion Set Phong vũ  –  Season 6 (MG)

Áo

Phòng thủ 76

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Loại bỏ phòng ngự + 5%

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Sát Thương + 15%

Trang bị 4 món

 • Sát thương kỹ năng + 15
 • Tăng sức mạnh (C) +30
 • Thăng sức mạnh phép thuật + 10%
 • Tăng sát thương hoàn hảo + 30
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%

Có thể sử dụng bởi: Magic Gladiator

 

 

 

Quần

Phòng Thủ 63

Giày

Phòng thủ 49

Gaion Dây Chuyền Nước

 

Muren Set Phong vũ  –  Season 3 (MG)

Áo

Phòng thủ 76

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Sát thương kỹ năg + 10

Trang bị 3 món

 • Sức mạnh phép thuật + 10%

Trang bị 4 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 10%
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Phòng thủ + 25
 • Tăng dame khi trang bị vũ khí 2 tay + 20%

Có thể sử dụng bởi: Magic Gladiator

 

 

 

Găng

Phòng Thủ 47

Quần

Phòng Thủ 63

Muren Nhẫn Lửa

 

APis Set Hỏa Thần  –  Season 6 (MG)

Giày

Phòng thủ 60

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Sức Mạnh (C) +60
 • Tăng sát thương chí mạng + 40
 • Tăng sát thương hoàn hảo + 40

Có thể sử dụng bởi: Magic Gladiator

Apis Dây chuyền Lửa

 

Tyr Set Lôi Phong  –  Season 6 (ELF)

  Găng

Phòng thủ 64

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Sức Mạnh (C) + 20

Trang bị 3 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn + 20

Trang bị 4 món

 • Tăng thể lực + 20

Trang bị 5 món

 • Tăng năng lượng + 20
 • Tăng tỷ lệ X2 Dame +1%
 • Sức Mạnh phép thuật + 1%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 12%
 • Sát thương khi trang bị vũ khí 2 tay + 6%

Có thể sử dụng bởi: Magic Gladiator

 

 

 

Quần

Phòng Thủ 82

Giày

Phòng thủ 68

Tyr Ảo Ảnh Đao
Tyr Dây chuyền Sét

 

Agnis Set Huyền Thết  –  Season 3 (DL)

 

Phòng thủ 51

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 10%

Trang bị 3 món

 • Tăng phòng thủ + 40

Trang bị 4 món

 • Tăng sát thương kỹ năng
 • Tăng Dame chí mạng + 20
 • Tăng Dame Hoàn Hảo + 20
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15

Có thể sử dụng bởi: Dark Lord

 

 

 

Áo

Phòng Thủ 66

Quần

Phòng thủ 54

Agnis Nhẫn Độc

 

Broy Set Huyền Thết  –  Season 3 (DL)

   Găng

Phòng thủ 41

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Dame + 20

Trang bị 3 món

 • Sát thương kỹ năng + 20

Trang bị 4 món

 • Tăng Năng Lượng (C)
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15
 • Tăg Mệnh Lệnh (C)
 • Loại bỏ phòng ngự + 5%

Có thể sử dụng bởi: Dark Lord

 

 

 

Quần

Phòng Thủ 54

Giày

Phòng thủ 46

Broy Dây chuyền Băng

 

Khons Set Hắc Vương  –  Season 6 (DL)

  Găng

Phòng thủ 48

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng HP + 200
 • Tỷ lệ dame chí mạng + 3%
 • Tỷ lệ dame hoàn hảo + 3%

Có thể sử dụng bởi: Dark Lord

 

 

 

Giày

Phòng Thủ 53

 

Surt Set Hoàng Kim  –  Season 6 (DL)

MU Tiên Phong

Phòng thủ 61

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên + 2%

Trang bị 3 món

 • Tăng phòng thủ + 20

Trang bị 4 món

 • Tăng Sức Mạnh (C) + 30

Trang bị 5 món

 • Tăg HP + 70
 • Tăng sát thương kỹ năng + 40
 • Tăng sát thương chí mạng + 80
 • Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng + 11
 • Tăng Năng Lượng + 30

Có thể sử dụng bởi: Dark Lord

 

 

 

 

Áo

Phòng Thủ 82

Găng

Phòng thủ 55

Giày

Phòng thủ: 60

Surt QT Kim Cương

Dame: 126 ~137

sát thương thú nuôi: 39%

Tốc độ tấn công + 45

 

Chrono Set  Hỏa Thiên  –  Season 3 (Sum)

Phòng thủ 41

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 20%

Trang bị 3 món

 • Tăng phòng thủ + 60

Trang bị 4 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 30
 • Tăng sát thương chí mạng +20
 • Tăng sát thương hoàn hảo + 20
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng + 15
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15

Có thể sử dụng bởi: Summoner

Găng

Phòng Thủ 33

Quần

Phòng thủ 45

Chorono nhẫn độc

 

Semeden Set Hỏa Thiên  –  Season 3 (Sum)

Phòng thủ 41

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Sức mạnh phép thuật + 15%

Trang bị 3 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 25

Trang bị 4 món

 • Tăng Năng Lượng + 30
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Loại bỏ phòng ngự + 5%

Có thể sử dụng bởi: Summoner

Áo

Phòng Thủ 54

Găng

Phòng Thủ 33

Giày

Phòng thủ: 36

 

Harpy Set Ma Pháp  – Season 6 (Sum)

Áo

Phòng thủ 66

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn (C) + 10
 • Loại bỏ phòng ngự + 1%
 • Tăng phòng thủ + 40

Có thể sử dụng bởi: Summoner

 

 

 

Giày

Phòng Thủ 46

 

Elune Set Phục Ma  –  Season 6 (Sum)

 Armor

Phòng thủ 77

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +8%

Trang bị 3 món

 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +9%

Trang bị 4 món

 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%

Trang bị 5 món

 • Tỷ lệ X2 Dame +12%
 • Tăng phòng thủ + 40
 • Tăng sát thương kỹ năng +80
 • Tăng mana + 200
 • Sức mạnh phép thuật + 13%

Có thể sử dụng bởi: Summoner

Gloves

Phòng Thủ 53

Quần

Phòng Thủ 68

Elune Khuyển phục ma

Dame 62~64

Phép thuật: 64%

Tốc độ: 30

Elune Nhẫn Băng

 

Vega Set Địa Long  –  Season 6 (RF)

 

Phòng thủ 48

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng tấn công chính xác + 50

Trang bị 3 món

 • Tăg thể lực (C) + 50

Trang bị 4 món

 • Tăng Max Dame + 30
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Tăng X2 dame + 5%
 • Loại bỏ phòng ngự + 5%

Có thể sử dụng bởi: Rage Fighter

Áo

Phòng Thủ 74

Quần

Phòng Thủ 61

Vega Vuốt Địa Long

Dame 89 ~ 95

Tốc độ tấn công 25

 

Chamer Set Địa Long  –  Season 6 (RF)

   Áo

Phòng Thủ 74

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng phòng thủ + 50

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 5%

Trang bị 4 món

 • Tăng Max Dame + 30
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Tăng sát thương kỹ năng + 30
 • Tăng sát thương hoàn hảo + 20

Có thể sử dụng bởi: Rage Fighter

Quần

Phòng Thủ 61

Giày

Phòng Thủ 43

Chamer Vuốt Địa Long

Dame 89 ~ 95

Tốc độ tấn công 25

 

Horus Set Bạch Hổ  –  Season 6 (RF)

  Horus Vuốt Bạch Hổ

Dame 119 ~ 125

Tốc độ tấn công 25

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Min dame + 80
 • Tăng sát thương kỹ năg + 60
 • Tăng tỷ lệ X2 dame + 4%

Có thể sử dụng bởi: Rage Fighter

Horus Dây chuyền kỹ năg

 

Magni Set Quyền Lực  –  Season 6 (RF)

 

Phòng Thủ 68

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng phòng thủ + 50

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 5%

Trang bị 4 món

 • Tăng Max Dame + 30
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Tăng sát thương kỹ năng + 30
 • Tăng sát thương hoàn hảo + 20

Có thể sử dụng bởi: Rage Fighter

Áo

Phòng Thủ 77

Giày

Phòng Thủ 53

Magni Vuốt Quyền Lực

Dame 129 ~ 95135

Tốc độ tấn công 35

Magni nhẫn Gió

 

Dorov Set Mộc Tinh  –  Season 10 (GL)

    

Phòng Thủ 40

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng dame + 20
 • sát thương kỹ năng + 20

Trang bị 3 món

 • Tăng HP + 100
 • Tăng Mana + 100

Trang bị 4 món

 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên + 5%
 • Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng + 10%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Có thể sử dụng bởi: Grow Lancer

Áo

Phòng Thủ 50

Quần

Phòng Thủ 43

Dorov Nhẫn Gió

 

Carthy Set Giao Linh  –  Season 10 (GL)

      Găng

Phòng Thủ 46

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • sát thương kỹ năng + 30

Trang bị 3 món

 • Tăng Nhanh Nhẹn (C) + 30

Trang bị 4 món

 • Tăng sát thương hoàn hảo + 20
 • Tăng sát thương chí mạng + 20
 • Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng + 15%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Loại bỏ phòng ngự 5%

Có thể sử dụng bởi: Grow Lancer

Quần

Phòng Thủ 61

Giày

Phòng Thủ 53

Carthy Nhẫn Độc

 

Camill Set Giao Linh  –  Season 10 (GL)

       

Phòng Thủ 57

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Min Dame + 30

Trang bị 3 món

 • Tăng Max Dame + 50

Trang bị 4 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 10%
 • Tăng Dame + 20
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Tăng phòng thủ khi trang bị Khiên

Có thể sử dụng bởi: Grow Lancer

Áo

Phòng Thủ 70

Quần

Phòng Thủ 61

Camill Khiên

 

Akhir Set Ngân Thánh  –  Season 10 (GL)

  Găng

Phòng Thủ 48

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng sát thương kỹ năg + 30

Trang bị 3 món

 • Tăng Sức Mạnh(C) + 30

Trang bị 4 món

 • Tăng Sát thương hoàn hảo + 20
 • Tăng sát thương chí mạng + 20
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Loại bỏ phòng ngự 5%

Có thể sử dụng bởi: Grow Lancer

Quần

Phòng Thủ 63

Giày

Phòng Thủ 55

Akhir Nhẫn Băng

 

Anas Set Ngân Thánh  –  Season 10 (GL)

   

Phòng Thủ 59

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 20

Trang bị 3 món

 • Tăng phòng thủ +40

Trang bị 4 món

 • Tăng X2 Dame + 10%
 • Tăng Dame + 20
 • Tăng tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên + 5%

Có thể sử dụng bởi: Grow Lancer

Áo

Phòng Thủ 72

Quần

Phòng Thủ 63

Anas khiên Ngân Thánh

 

Emile Set Huyền Sư  –  Season 14 (Rune)

Phòng Thủ 68

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng tỷ lệ X2 Dame 10%

Trang bị 3 món

 • Tăng HP + 300

Trang bị 4 món

 • Tăng phòng thủ + 45
 • Tăng sát thương kỹ năng + 10
 • Tăng tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tăg tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Tăng AG + 50

Có thể sử dụng bởi: Rune Wizard

Áo

Phòng Thủ 77

Quần

Phòng Thủ 72

Emile Khiên Hiểm Họa

 

Arkajin Set Huyền Sư  –  Season 14 (Rune)

  Áo

Phòng Thủ 77

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Loại bỏ phòng ngự + 5%

Trang bị 3 món

 • Sức mạnh phép thuật + 10%

Trang bị 4 món

 • Tăng Năng Lượng(C) + 30
 • Tăng tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Tăng sát thương chí mạng + 20
 • Tăng sát thương hoàn hảo

Có thể sử dụng bởi: Rune Wizard

Áo

Phòng Thủ 77

Quần

Phòng Thủ 72

Quần

Phòng Thủ 62

 

Moloso Set Dạ Vũ  –  Season 15 (Slayer)

  

Phòng Thủ 96

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Phòng thủ + 50

Trang bị 3 món

 • Tăng Min dame + 20
 • Tăng Max dame +30

Trang bị 4 món

 • Tăng tỷ lệ X2 dame + 5%
 • Tăng tỷ lệ loại bỏ phòng ngự +5%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%

Có thể sử dụng bởi: Slayer

Áo

Phòng Thủ 114

Găng

Phòng Thủ 75

Quần

Phòng Thủ 102

 

Moloso Set Dạ Vũ  –  Season 15 (Slayer)

  Áo

Phòng Thủ 114

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng HP + 100

Trang bị 3 món

 • Tăng sát thương kỹ năng + 20

Trang bị 4 món

 • Tỷ lệ sát thương chí mạng +15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Tỷ lệ X2 Dame +10%

Có thể sử dụng bởi: Slayer

Găng

Phòng Thủ 75

Quần

Phòng Thủ 102

Giày

Phòng Thủ 88

 

Burning Set Diệt Rồng  –  Season 16 (Gun)

    

Phòng Thủ 91

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng Phòng thủ +25

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Dame + 10%

Trang bị 4 món

 • Tăng skill Dame +20
 • Tăng sát thương chí mạng + 20
 • Tăng sát thương hoàn hảo + 20
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%

Có thể sử dụng bởi: Gun Crusher

Áo

Phòng Thủ 92

Quần

Phòng Thủ 90

Giày

Phòng Thủ 85

 

Falcon Set Dệt Rồng  –  Season 16 (Gun)

    

Phòng Thủ 91

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng sát thương kỹ năng +15

Trang bị 3 món

 • Tăng sức mạnh phép thuật + 15%

Trang bị 4 món

 • Tỷ lệ X2 Dame +10%
 • Tăng Min Dame +20
 • Tăng Max Dame +30
 • Tăng tỷ lệ loại bỏ phòng ngự +5%

Có thể sử dụng bởi: Gun Crusher

Áo

Phòng Thủ 92

Găng

Phòng Thủ 88

Quần

Phòng Thủ 90

 

Magus Set Ánh Sáng Ma Thuật  –  Season 17 (Kundun)

 Giáp

Phòng Thủ 82

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tăng tỷ lệ X2 dame +20%

Trang bị 3 món

 • Tăng phòng thủ +60

Trang bị 4 món

 • Tăng sát thương kỹ năng +30
 • Tăng sát thương chí mạng +20
 • Tăng sát thương hoàn hảo +20
 • Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng +15%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%

Có thể sử dụng bởi: Kundun Mephis

Găng

Phòng Thủ 57

Quần

Phòng Thủ 72

Giày

Phòng Thủ 62

 

Magus Set Ánh Sáng Ma Thuật  –  Season 17 (Kundun)

  

Phòng Thủ 67

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Sức Mạnh phép thuật + 15%

Trang bị 3 món

 • Tăng tỷ lệ X2 Dame +10%

Trang bị 4 món

 • Tăng Năng Lượng(C) +30
 • Tăng HP + 50
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Loại bỏ phòng ngự + 5%

Có thể sử dụng bởi: Kundun Mephis

Giáp

Phòng Thủ 82

Găng

Phòng Thủ 57

Quần

Phòng Thủ 72

 

Freya Set Quý Tộc  –  Season 17 (Lemuria)

  Áo

Phòng Thủ 81

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Tỷ lệ X2 Dame +20%

Trang bị 3 món

 • Tăng phòng thủ +60

Trang bị 4 món

 • Sức mạnh phép thuật +10%
 • Sát thương chí mạng +20
 • sát thương hoàn hảo + 20
 • Tỷ lệ chí mạng + 15%
 • Tỷ lệ dame hoàn hảo + 15%

Có thể sử dụng bởi: Lemuria

Găng

Phòng Thủ 55

Quần

Phòng Thủ 69

Giày

Phòng Thủ 58

 

Maat Set Quý Tộc  –  Season 17 (Lemuria)

  

Phòng Thủ 65

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Sức mạnh phép thuật +15%

Trang bị 3 món

 • Tỷ lệ X2 Dame +10%

Trang bị 4 món

 • Sát thương kỹ năng +30
 • HP + 50
 • Tỷ lệ chí mạng +15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • loại bỏ phòng ngự + 5%

Có thể sử dụng bởi: Lemuria

Áo

Phòng Thủ 81

Găng

Phòng Thủ 55

Quần

Phòng Thủ 69

 

Mortal Set Bóng Tối Origin  –  Season 18 (IK)

    Áo

Phòng Thủ 100

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • HP +1000

Trang bị 3 món

 • Sát thương kỹ năng +20

Trang bị 4 món

 • Tỷ lệ chí mạng +15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Tỷ lệ X2 Dame 10%

Có thể sử dụng bởi: ILLUSION KNIGHT

Găng

Phòng Thủ 83

Quần

Phòng Thủ 97

Giày

Phòng Thủ 86

 

Slayer Set Bóng Tối Origin  –  Season 18 (IK)

   

Phòng Thủ 90

Thông tin option:

Trang bị 2 món

 • Phòng thủ +50

Trang bị 3 món

 • Tăng Min Dame + 20

Trang bị 4 món

 • Tăng Max Dame + 30
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Tỷ lệ X2 Dame +5%
 • Tăng sát thương kỹ năng +15

Có thể sử dụng bởi: ILLUSION KNIGHT

Áo

Phòng Thủ 100

Găng

Phòng Thủ 83

Quần

Phòng Thủ 97